باب اول- در تسبیح و تنزیه و ثنای پروردگار و توحید و مناجات با او