مدرسه انسان شناسی منتظر

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

دعاهای آن حضرت در تضرع و اظهار فروتنی و خضوع