دعاهای آن حضرت در توسل به ذکر نامهای خداوند و اسم اعظم او