مدرسه انسان شناسی منتظر

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

دعاهای آن حضرت در توسل به صلوات بر حاملان عرش و بر آدم و پیروان رسولان و بر محمد و آل محمد