دعاهای آن حضرت در توسل به صلوات بر حاملان عرش و بر آدم و پیروان رسولان و بر محمد و آل محمد