دعاهای آن حضرت در طلب گشایش و فرج، و برطرف شدن بلا، و دشواری و غم و اندوه