دعاهای آن حضرت در مکارم اخلاق و عافیت و سعادت و عاقبت به خیری