مدرسه انسان شناسی منتظر

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

صفحه نخست » دعای صد و شصت‌ و هشت – در اظهار فروتنی و بیچارگی به پیشگاه خداوند عزوجلّ

اشتراک گذاری مقاله

مَوْلاٰیَ مَوْلاٰیَ أَنْتَ الْمَوْلیٰ وَأَنَا الْعَبْدَ، وَهَلْ یَرْحَمُ الْعَبْدَ إِلَّا الْمَوْلیٰ؟!

مولایم مولایم، تو سـرور هستی و من غلام هستم، و آیا رحم می‌کند غلام را کسی جز سـرور؟!

مَوْلاٰیَ مَوْلاٰیَ أَنْتَ الْعَزِیزُ وَأَنَا الذَّلِیلُ، وَهَلْ یَرْحَمُ الذَّلِیلَ إِلَّا الْعَزِیزُ؟!

مولایم مولایم، تو ارجمندی و من خوارم، و آیا رحم می‌کند خوار را کسی جز ارجمند؟!

مَوْلاٰیَ مَوْلاٰیَ أَنْتَ الْخَالِقُ وَأَنَا الْمَخْلُوقُ، وَهَلْ یَرْحَمُ الْمَخْلُوقَ إِلَّا الْخَالِقُ؟!

مولایم مولایم، تو آفریدگار هستی و من آفریده هستم، و آیا رحم می‌کند آفریده را کسی جز آفریدگار؟!

مَوْلاٰیَ مَوْلاٰیَ أَنْتَ الْمُعْطِی وَأَنَا السَّائِلُ، وَهَلْ یَرْحَمُ السَّائِلَ إِلَّا الْمُعْطِی؟!

مولایم مولایم، تو عطا کننده‌ای و من گدایم، و آیا رحم می‌کند گدا را به جز عطا کننده؟!

مَوْلاٰیَ مَوْلاٰیَ أَنْتَ الْمُغِیثُ وَأَنَا الْمُسْتَغِیثُ، وَهَلْ یَرْحَمُ الْمُسْتَغِیثُ إِلَّا الْمُغِیثُ؟!

مولایم مولایم، تو فریادرس هستی و من فریادرس طلبم، و آیا رحم می‌کند فریادرس طلب را جز فریادرس؟!

مَوْلاٰیَ مَوْلاٰیَ أَنْتَ الْبَاقِی وَأَنَا الْفَانِی، وَهَلْ یَرْحَمُ الْفَانِیَ إِلَّا الْبَاقِی؟!

مولایم مولایم، تو ماندگار هستی و من نیست شونده‌ام، و آیا رحم می‌کند بر نیست شونده جز ماندگار؟!

مَوْلاٰیَ مَوْلاٰیَ أَنْتَ الدَّائِمُ وَأَنَا الزَّائِلُ، وَهَلْ یَرْحَمُ الزَّائِلَ إِلَّا الدَّائِمُ؟!

مولایم مولایم، تو همیشگی هستی و من از بین رونده‌ام، و آیا رحم می‌کند بر از بین رونده جز پایدار؟!

مَوْلاٰیَ مَوْلاٰیَ أَنْتَ الْحَیُّ وَأَنَا الْمَیِّتُ، وَهَلْ یَرْحَمُ الْمَیِّتَ إِلَّا الْحَیُّ؟!

مولایم مولایم، تو زنده هستی و من مرده، و آیا رحم می‌کند بر مرده جز زنده؟!

مَوْلاٰیَ مَوْلاٰیَ أَنْتَ الْقَوِیُّ وَأَنَا الضَّعِیفُ، وَهَلْ یَرْحَمُ الضَّعِیفَ إِلَّا الْقَوِیُّ؟!

مولایم مولایم، تو نیرومند هستی و من ناتوان، و آیا رحم می‌کند بر ناتوان جز نیرومند؟!

مَوْلاٰیَ مَوْلاٰیَ أَنْتَ الْغَنِیُّ وَأَنَا الْفَقِیرُ، وَهَلْ یَرْحَمُ الْفَقِیرَ إِلَّا الْغَنِیُّ؟!

مولایم مولایم، تو بی‌نیاز هستی و من فقیر، و آیا رحم می‌کند فقیر را جز بی‌نیاز؟!

مَوْلاٰیَ مَوْلاٰیَ أَنْتَ الْكَبِیرُ وَأَنَا الصَّغِیرُ، وَهَلْ یَرْحَمُ الصَّغِیرَ إِلَّا الْكَبِیرُ؟!

مولایم مولایم، تو بزرگ هستی و من کوچکم، و آیا رحم می‌کند بر کوچک جز بزرگ؟!

مَوْلاٰیَ مَوْلاٰیَ أَنْتَ الْمَالِكُ وَأَنَا الْمَمْلُوكُ، وَهَلْ یَرْحَمُ الْمَمْلُوكَ إِلَّا الْمَالِكُ؟!

مولایم مولایم، تو مالک هستی و من مملوکم، و آیا رحم می‌کند مملوک را جز مالک؟!

عضو خبرنامه ما باشید

دریافت آخرین مطالب و موضوعات به صورت ایمیل و ارسال در شبکه های اجتماعی