باب پنجم- دعا و نفرینهای آن حضرت در مورد اشخاص و گروه‌ها