مدرسه انسان شناسی منتظر

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

باب پنجم- دعا و نفرینهای آن حضرت در مورد اشخاص و گروه‌ها