مدرسه انسان شناسی منتظر

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تشکیل تمدن نوین الهی

با اینکه انقلاب ایران تلاش خود را در نمونه‌سازی تمدن الهی انجام داد، اما بشر باید متوجه می‌شد هیچ تمدنی بدون حاکمیت امام متخصص و معصوم نمی‌تواند سعادت دنیا و ابدیت انسان را رقم بزند. بهترین تمدن‌های بشری نهایتاً می‌توانند مقدمه‌سازان خوبی برای تشکیل تمدن نوین الهی باشند.
نکتۀ مهم این است ‌که تشکیل تمدن نوین الهی و حاکمیت امام متخصص و معصوم به‌ اجبار و اکراه برقرار نمی‌شود. اختیار و انتخاب مردم شرط مهم این اتفاق عظیم است.
تشکیل تمدن نوین الهی با ظهور منجی موعود رقم می‌خورد و امتیاز ویژۀ این تمدن آن است که هم سعادت دنیا و هم سعادت آخرت افراد را تضمین می‌کند.
تمدن نوین الهی بر اساس ساختار انسان، هدف خلقت ما و مراحل حیاتمان طراحی شده است. چون آجرهای این ساختمان به‌درستی از پایه‌های محکم وجودی ما بالا می‌روند، تمام ابعاد وجود ما به درستی مدیریت شده و به‌خوبی تغذیه می‌شوند. محور اصلی تربیت الهی در این تمدن تربیت قلب و بعد انسانی افراد است. ثمرۀ رشد بُعد انسانی و تربیت قلب افراد هم این است که سایر ابعاد وجودی هم به خدمت انسانیت درمی‌آیند و تمام ابعاد وجودی به تعادل رسیده و اقناع می‌شوند.
امام معصوم  تنها کسی است که به مقام انسان کامل رسیده‌ و شاه‌راه‌ها و بی‌راهه‌های مسیر سعادت را می‌داند؛ در نتیجه تنها اوست که می‌توانند بدون کمترین خسارت و خسرانی انسان را به سعادت و مقام خلیفة‌اللهی  برسانند.
تمدنی که مردمش الله را محور زیست خود قرار دهند، خداوند هم تمام امور آنها را سرپرستی خواهد کرد.