مدرسه انسان شناسی منتظر

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ارتباط انسان با خود

دامنۀ تأثیر سبک زندگی ما تا کجا پیش می‌رود؟ آیا سبک زندگی فقط روشی است که ما برای انجام کارهای روزمره‌مان در پیش می‌گیریم؟ یا راهی‌ست که بر اساس آن گوشه‌ای از زندگی‌مان جلوهیجلوهخود را برای دیگران به نمایش می‌گذاریم؟

جای تعجب نیست اگر بگوییم که ارتباط انسان با خود و جهان اطرافش هم تحت تأثیر این سبک زندگی است. اینکه روش زندگی ما چه صفاتی را در ما برجسته‌تر می‌کند، یا به چه صفت‌هایی اصلاً امکان رشد و شکوفایی نمی‌دهد، همه و همه نشان‌دهندۀ وسعت تأثیرات سبک زندگی هستند. اما اگر فکر کنیم که تنها روش زندگی‌ست که بر روی رفتار و شخصیت ما اثر می‌گذارد، اشتباه کرده‌ایم. در حقیقت ویژگی‌ها و صفات ما هم بر روی مدل زندگی‌مان اثر گذارند. در واقع تا وقتی که ارتباط انسان با خود و جهان پیرامونش درست نشود، نمی‌تواند به مدل مطلوبی از سبک زندگی دست پیدا کند. برای اصلاح ارتباط انسان با خود، هر کس باید بداند که چطور ضعف‌ها و صفات نامطلوبش سبک زندگی او را تحت الشعاع خود قرار می‌دهند؛ برای از بین بردن این ضعف‌ها آموزش ببیند، تا بتواند بر این اساس رابطه‌اش را با خود و جهان اصلاح کرده و به روش درستی از زندگی دست یابد.