مدرسه انسان شناسی منتظر

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ساختار ریاضی نفس

عجیب نیست که تمام پدیده‌های این جهان با وجود ما هماهنگند؟ از فاصلۀ دقیق ماه و خورشید با زمین گرفته تا نور طبیعی که دقیقاً برای دیدن ما مناسب است یا آبی که مایۀ حیات ماست و به وفور در این سیاره یافت می‌شود. همۀ اینها به دلیل نقش محوری انسان در خلقت و ساختار ریاضی نفس اوست. خداوند ساختار وجودی ما را به گونه‌ای تنظیم کرده که قادریم با تمام موجودات این عالم، در هر سطحی که باشند، ارتباط برقرار ‌کنیم. کل این جهان برای نفس ما ساخته شده یا بهتر است بگوییم که ساختار ریاضی نفس ما مثل نقشه‌ای است که جهان مطابق با آن ساخته شده؛ از همین رو هم  با تمام جهان در نسبت و هماهنگی کامل است.

در حقیقت دلیل تناسب دقیق میان ساختار ریاضی نفس ما و جهان، داشتن منشاء و مبداء مشترک است. زیرا همان خدایی که نفس ما را خلق کرده و به زوایا و ظرافت‌های مختلف آن آگاه است، خالق تمام جهان هم هست؛ جهان را طوری طراحی کرده که نفس ما بتواند با استفاده از آن رشد کند. ما با این رشد می‌توانیم به جایگاهی که برایمان در نظر گرفته شده برسیم. پس دلیل این هماهنگی دقیق و همه جانبه، چیزی جز وجود انسان نیست.