مدرسه انسان شناسی منتظر

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

طلب مغفرت، توبه، اعتراف به گناه