مدرسه انسان شناسی منتظر

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مبدا و مقصد

میتوانید بگویید الآن دقیقاً کجا هستید؟

شاید اولین چیزی که در پاسخ به این سؤال به ذهنمان برسد، مختصات مکانی محلی باشد که در آن هستیم. اما اگر کمی عمیق‌تر به این سؤال فکر کنیم، می‌بینیم که تعیین اینکه در حال حاضر کجاییم، به این سادگی هم نیست. ما در حال پیمودن مسیر حرکت انسانی‌مان هستیم. زمانی به خودمان آمدیم که دیدیم، بخشی از این مسیر را طی کرده‌ایم؛ در حالیکه از مبدا و مقصد مسیرمان اطلاع دقیقی نداشتیم. می‌دانیم که این مبدا و مقصد هر کدام دارای ویژگی‌هایی هستند که دانستنشان برای ما ضروریست. اما اگر ندانیم از کجا آمده‌ایم و به کجا می‌رویم، چطور می‌خواهیم خودمان را با شرایط مقصد هماهنگ کنیم؟ چطور متوجه ‌شویم که برای سالم رسیدن به مقصد به چه ابزاری نیازمندیم؟

همۀ اینها در حالی‌ست که ما حتی از شناختن ویژگی‌های خودمان هم ناتوانیم. ما در این مسیر علاوه بر نقشۀ راه، قطعاً نیاز به راهنما و رهبری داریم که به ساختار وجودیمان آگاه باشد؛  قاعده‌ها و قوانین مسیر را بداند؛ ویژگی‌های مبدا و مقصد ما را به خوبی بشناسد، تا ما را مطابق با مقصد نهایی‌مان آماده کند.