مدرسه انسان شناسی منتظر

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ارتباط انسان با جهان غیب

قاعدتاً اینکه بدانیم از خانوادۀ با اصالتی هستیم بر رفتار ما تأثیر می‌گذارد. طرز لباس پوشیدن، رعایت آداب معاشرت، مدل صحبت کردن و حتی می‌توانیم بگوییم سبک زندگی ما همه متأثر از خانوادۀ ما هستند. در حقیقت خانواده بخش تأثیرگذار و جدانشدنی زندگی ماست. ما دوستانمان را خودمان انتخاب می‌کنیم، اگر از همسایه‌هایمان راضی نیستیم، محل زندگی‌مان را عوض میکنیم، اما خانواده بخشی است که نه می‌توانیم آن را تغییر دهیم، و نه می‌توانیم بدون محبت به آنها زندگی کنیم.

معمولاً با صحبت از خانواده، سریعاً ذهنمان به سمت پدر و مادر و بچه و همسر و … می‌رود. اما در واقع بخش مهم ارتباط انسان با جهان غیب در قالب رابطۀ او با خانوادۀ آسمانی‌اش تنظیم می‌شود. خانواده جایی است که اصل و ریشۀ ما متعلق به آن است و اصل و ریشۀ ما هم از نور محمد و ال محمد (علیهم‌السلام) گرفته شده. ما نیاز داریم همان ‌طور که از حمایت و محبت خانوادۀ زمینی‌مان برخوردار می‌شویم، با خانوادۀ آسمانی‌مان هم انس و ارتباط داشته باشیم؛ خلاء عدم ارتباط با خانوادۀ اصلی و آسمانی‌مان‌ خود را به شکل‌های مختلف در سبک زندگی ما بروز می‌دهد؛ ما را مانند فرد بی‌هویتی میکند که در میان افکار و رفتار و انتخاب‌های متفاوت سرگردان است. در واقع تا ارتباط انسان با جهان غیب و خانوادۀ آسمانی‌اش اصلاح نشود، نمی‌تواند سبک درستی از زندگی را انتخاب کند؛ و انسان برای رسیدن به توحید، نیازمند داشتن یک سبک زندگی درست است. پس می‌توانیم بگوییم که اصلاح ارتباط انسان با جهان غیب  مقدمه‌ای است که او را به توحید می‌رساند.