مدرسه انسان شناسی منتظر

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

قوانین الهی

تا امروز پیش آمده که سعی کنید روی آب راه بروید یا بر خلاف جاذبۀ زمین به سمت بالا حرکت کنید؟ یا این‌که سعی کنید قوانین فیزیکی یا شیمیایی جهان را بشکنید و آنها را دور بزنید؟ طبیعتاً اگر از سر کنجکاوی بعضی از این کارها را هم امتحان کرده باشید، می‌دانید که جهان پر از قوانینی‌ست که ما را احاطه کرده‌اند و تلاش ما برای شکستن این قوانین راه به جایی نبرده و با به کارگرفتن و استخدام این قوانین است که به موفقیت می‌رسیم.

در واقع تمامی این قوانین جهان شمول حاصل از ریاضیات خلقت خداوند هستند و بخشی از قوانین الهی حاکم بر جهان، اما  دامنۀ قوانین الهی بسیار فراگیرتر از قوانین کشف شده توسط علم است. گرچه ما قوانین الهی حاکم برجهان را به درستی نمی‌شناسیم، اما اثرات این قوانین را بر زندگی خود بارها تجربه کرده‌ایم؛ مثلاً نمی‌توانیم تصمیم یا انتخابی داشته باشیم و عواقب آنرا نخواهیم (قانون قضا و قدر)؛ یا تمام فکر و ذکرمان رسیدن به کمالات ابعاد پایینی وجودمان باشد و بگوییم خدا را به عنوان معشوق حقیقی‌مان انتخاب کرده‌ایم (قانون زوجیت) و…

ما هیچ‌گونه اختیار یا کنترلی در پذیرفتن یا نپذیرفتن قوانین الهی نداریم، اما نکته اینجاست که با آگاهی و شناخت نسبت به قوانین الهی می‌توانیم از آنها در جهت رسیدن به هدف خلقت خود استفاده کنیم. ما در این بخش با قوانین گوناگون الهی آشنا شده و می‌بینیم که هر یک از این قوانین چگونه می‌توانند، در رسیدن ما به سعادت یا دور شدن از آن نقش ایفا کنند.