مدرسه انسان شناسی منتظر

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

چرا در مدرسه انسان شناسی به مناسب‌های ملی و مذهبی می‌پردازیم؟

در بخش مناسبت‌ها در مدرسه انسان‌شناسی منتظر به بررسی و تحلیل مناسبت‌های ملی و مذهبی و قرابت و نسبت آن‌ها با انسان‌شناسی می‌پردازیم؛ زیرا انسان‌شناسی مسیر شناختن تمام وجود خود است و در هر جنبه از زندگی روزمره قطعاً می‌توان نکته و نشانه‌ای یافت که به شناختی عمیق‌تر از خود حقیقی وجودمان منجر شود. به این نکات به وسیلۀ تمرکز و توجه به زمان‌های خاصی دست می‌یابیم، که به واسطۀ اتفاقی مهم در تاریخ نشانه‌گذاری شده و گرامی داشته می‌شوند.

در بخش مناسبت‌ها در مدرسه انسان شناسی به هر رویداد تاریخی، ملی، مذهبی و اتفاقات امروز زمانه از منظر انسان‌شناسی و با تکیه بر اصالت بخش انسانی وجود خود خواهیم پرداخت و سعی می‌کنیم، این رویدادها را پلی برای رشد انسانی خود قرار دهیم. برای نگارش هریک از مقالات در این بخش اعضای تیم تحقیق، پژوهش و نویسندگی این مسیر را طی می‌کنند:

بررسی عوامل وقوع رویدادها در تاریخ و چگونگی آن‌ها

چگونگی تحلیل انسانی رویدادهای تاریخی

چرایی تصمیمات مهمی که پیامبران، امامان و بزرگان دین گرفته‌اند

نکات و تذکرات نهفته که منجر به رشد انسانی می‌شود

نقش هر یک از این تصمیمات در زندگی امروز ما

تمرین‌هایی برای ایجاد نگاه و منظر انسانی به تمامی وقایع

ارتباط این رخدادها با بخش انسانی وجود ما

کشف ارتباط رویدادهای تاریخی با دنیا و بررسی جایگاه آن‌ها

ماه جمادی الثانی

ماه رمضان