مدرسه انسان شناسی منتظر

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

در مدرسه انسان شناسی چرا و چگونه به بررسی شبهات می‌پردازیم؟

در مواجهه با رویدادهای تاریخی دو سؤال بزرگ برای اغلب ما به وجود می‌آید، که پاسخ آن‌ها می‌تواند سرنوشت انسان‌ها را تغییر دهد؛ چرا و چگونه؟

در بخش بررسی شبهات مدرسۀ انسان‌شناسی ما به پاسخ این سوالات می‌پردازیم، چون معتقدیم در میان هجمۀ اطلاعات نادرست، نبود دسترسی آسان به منابع تاریخی و اطلاعات کم ما از سیر تاریخ، رسیدن به پاسخ درست این سؤالات برای همگان ممکن نیست. علاوه بر این، این سوالات گاهی با اهدافی خاص تدوین شده‌اند و استناد به آن‌ها بخشی از باورهای ما را هدف گرفته و ما را از خود حقیقی و انسانی وجودمان دور خواهد کرد.

نحوۀ پاسخگویی ما به این سؤالات با منابع علمی دیگر متفاوت است و این تفاوت از اصالتی که ما برای بخش انسانی وجود انسان قائلیم، سرچشمه می‌گیرد. انسان‌شناسی دانش شناخت خود به عنوان یک انسان است و با کسب این نگاه و باور می‌توان خود را فارغ از مناسبات زمینی معنا کرده و هر مسئله را در روند رشد انسانی خود بررسی کنیم و دلیل ایجاد سؤالاتی خاص یا باور شبهاتی خاص را با توجه به میزان شناخت خود و نحوۀ دیدگاه خود نسبت به انسان کشف و بررسی کنیم.

ما در تیم تحقیق و پژوهش بخش شبهات برای رسیدن به پاسخی کامل و جامع این مسیر را طی می‌کنیم: